Działalność gospodarcza bez rejestracji

Nie musisz rejestrować prowadzonej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tak zwanym CEIDG – jeśli wykonywana przez ciebie (osobę fizyczną) działalność nie przynosi przychodu przekraczającego w każdym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego co roku w rozporządzeniu i nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. W roku 2020 nieprzekraczalny dochód w każdym miesiącu to 1300 zł brutto. Przez przychód rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Uwaga! Zwolnienie nie dotyczy wspólników spółki cywilnej.
Możesz jednak nawet taką działalność zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dobrowolnie. Z dniem określonym we wniosku działalność stanie się działalnością rejestrowaną.
Obowiązkowo musisz jednak zgłosić się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przychód z tej działalności w danym miesiącu przekroczył 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty. W tym przypadku obowiązkowo musisz złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązującej do wpisu.

Założenie działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *