Co to są kody PKD i jak się w nich połapać?

Co to są Kody PKD i jak się w nich połapać.

Każdy, kto chce założyć własną działalność gospodarczą styka się z różnymi, często nie znanymi wcześniej pojęciami, procederami, dokumentami. Jednym z takich pojęć są kody PKD. Co to właściwie jest ? Jaki odpowiedni kod wybrać dla swojego biznesu ? Tutaj znajdziecie rozwiązanie na te pytania.

Od 1 stycznia 2008 roku w Polsce weszła tzw. Polska Klasyfikacja Działalności (w skrócie PKD). Branż działalności gospodarczej jest sporo, więc zostały one podzielone, sklasyfikowane, według odpowiednich kodów.

Przy wypełnianiu wniosku CEIDG -1 musimy taki kod PKD działalności podać. Kod ten musi być odpowiedni do profilu naszego biznesu. Kody te są podzielone na odpowiednie sekcje, które następnie są podzielone na mniejsze, szczegółowe podklasy. Podklasy te zawierają dużą literę alfabetu i cztery cyfry.

W większości wypadkach potrzebować będziemy kilka kodów PKD dla naszej działalności (kod działalności głównej i kody działalności pobocznych, pokrewnych).

Aby ułatwić nam wybór odpowiedniego kodu, możemy skorzystać z wyszukiwarki kodów.

Poniżej zamieszczamy listę poszczególnych sekcji według PKD

• Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
• Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
• Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
• Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
• Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
• Sekcja F – Budownictwo
• Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
• Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
• Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
• Sekcja J – Informacja i komunikacja
• Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
• Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
• Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
• Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
• Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
• Sekcja P – Edukacja
• Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
• Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
• Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
• Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
• Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Pomoże Ci Biuro Rachunkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *